Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere outdoor training bij PlayX Performance Training. Door het sluiten van een online inschrijving of aankoop van een strippenkaart of abonnement gaat u akkoord met onderstaande algemene voorwaarden.

PlayX Performance Training is gevestigd te Panningen en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Midden-Nederland onder nummer: 72362332.

Hoofdstuk 1. Overeenkomst

 1. Een overeenkomst tussen PlayX Performance Training en haar deelnemer ontstaat door overeenstemming tussen beide partijen, welke overeenstemming dienst te blijken uit (online) registratie via Eversports GmbH.
 2. Wijzigingen van een eenmaal tot stand gekomen overeenkomst kan alleen na voorafgaande schriftelijke toestemming van PlayX Performance Training.
 3. Aanmeldingen voor de outdoor trainingen dienen gedaan te worden via de daarvoor bestemde online aanmeldingssysteem van Eversports GmbH. Dit is verplicht.
 4. PlayX Performance Training is gerechtigd het trainingsrooster en/of trainingslocaties tussentijds aan te passen net zoals de prijsstijging zonder opgaaf van reden.

 Hoofdstuk 2. Geldigheid abonnementen en strippenkaarten

 1. De abonnementen en strippenkaarten zijn beperkt geldig. PlayX Performance Training strippenkaarten hebben een geldigheidsduur van 6 maanden. PlayX Performance Training abonnementen hebben een geldigheidsduur van 6 of 12 maanden.
 2. Een abonnement van PlayX Performance Training kan op elk gewenst moment ingaan en is altijd voor de duur van 6 maanden of 12 maanden. Een overeenkomst tussen PlayX Performance Training en een deelnemer wordt na afloop van deze overeenkomst, per maand verlengd voor onbepaalde tijd.
 3. Bij zware blessures, zwangerschap of andere privéomstandigheden kan PlayX Performance Training het abonnement bevriezen. PlayX Performance Training kan hiervoor een doktersverklaring vragen. Bevriezen kan nooit met terugwerkende kracht. Het abonnement kan voor 3 maanden worden bevroren zonder kosten. Na deze periode wordt het abonnement hervat tot aan het einde van de abonnementsperiode, waarbij reguliere kosten van toepassing zijn. Deze kosten kunnen aan het einde van het abonnement worden gebruikt voor een andere dienst/product van PlayX Performance Training van gelijke waarde.

Hoofdstuk 3. Betaling

 1. Betalingen dienen te geschieden via Eversports GmbH. U kunt uw betaling voldoen via iDEAL (losse trainingen en strippenkaarten) en automatische incasso (abonnementen). Bij niet betalen van de abonnementsgelden of strippenkaart mag PlayX Performance Training u weigeren bij de trainingen.

Hoofdstuk 4. Wijzingen of opschorten overeenkomst door PlayX Performance Training

 1. PlayX Performance Training behoudt zich het recht om trainingen bij onvoldoende belangstelling te annuleren.
 2. Bij gevaarlijke weersomstandigheden, waaronder onweer, storm, extreme hitte/kou, sneeuw of ijzel kan een training worden afgelast. PlayX Performance Training is niet financieel aansprakelijk voor het uitvallen van een training door gevaarlijke weersomstandigheden.
 3. Indien een deelnemer zodanig hinder of last oplevert dat een goede uitvoering van de training wordt bemoeilijkt, kan deze door PlayX Performance Training van de training worden uitgesloten. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de deelnemer.
 4. Bij PlayX Performance Training betaal je bij een strippenkaart alleen als je daadwerkelijk aanwezig bent of bij het niet op tijd annuleren van de les. Deze zekerheid geldt alleen als je je aanmeldt via Eversports. Bij twijfel bepaalt altijd PlayX Performance Training.

Hoofdstuk 5. Annulering abonnement door de deelnemer

 1. Annulering van een abonnement dient schriftelijk of via de e-mail te gebeuren voor de eerste van de maand. Restitutie van een abonnement is niet mogelijk. PlayX Performance Training bevestigt de annulering schriftelijk of via e-mail. In het geval dat het nieuwe maandabonnement is gestart, is er geen restitutie meer mogelijk.

Hoofdstuk 6. Annulering trainingen door PlayX Performance Training

 1. Tijdens algemeen erkende feestdagen worden er geen lessen verzorgd namens PlayX Performance Training, tenzij er voldoende animo is vanuit de deelnemers en er een trainer(ster) beschikbaar is.
 2. PlayX Performance Training neemt onderstaande feestdagen mee:
  • Nieuwjaarsdag
  • Goede vrijdag
  • Pasen (1ste paasdag en 2de paasdag)
  • Koningsdag
  • Bevrijdingsdag
  • Hemelvaartsdag
  • Pinksteren (1ste pinksterdag en 2de pinksterdag)
  • Kerstmis (1ste kerstdag en 2de kerstdag)
  • Carnavalsmaandag
  • Nieuwjaarsdag
  • Oudjaarsdag
  • Bij ziekte van instructeur of overige ongemakken waarbij geen vervanging kan worden geregeld, worden trainingen altijd eerst verplaatst voordat deze definitief worden afgelast. Het verzetten van de trainingen gebeurt in samenspraak met de leden waarbij de hoogste aanwezigheid telt.

Hoofdstuk 7. Aansprakelijkheid

 1. PlayX Performance Training, haar medewerkers en trainers zijn niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van deelnemers tijdens de training.
 2. Ook voor mogelijke schade die ontstaat door andere diensten of adviezen van PlayX Performance Training, haar medewerkers en trainers, is PlayX Performance Training niet aansprakelijk.
 3. PlayX Performance Training is niet aansprakelijk voor enig blessure of andere schade die de deelnemer mocht oplopen tijdens, of ten gevolge van een training. Adviezen zijn altijd vrijblijvend en worden voor eigen risico opgevolgd. Ook is PlayX Performance Training niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van persoonlijke eigendommen door welke oorzaak ook, ontstaan tijdens of in verband met de training. Een training is intensief en kan blessuregevoelig zijn. De deelnemer dient zelf in te schatten of hij/zij geschikt is voor deelname aan de training. Indien een deelnemer gezondheidsklachten of overgewicht heeft, of indien de deelnemer een andere reden heeft om te twijfelen aan deelname, dient de deelnemer advies in te winnen bij een arts. PlayX Performance Training behoudt zich het recht voor om naar haar beoordeling ongeschikte deelnemers uit te sluiten van de trainingen.
  • PlayX Performance Training is niet verzekerd voor schade van haar deelnemers. De deelnemer verklaart dat zij is verzekerd voor schade geleden ten gevolge van de deelname aan de training.

Hoofdstuk 8. Website en privacy

 1. PlayX Performance Training respecteert de privacy van haar deelnemer en draagt er zorg voor dat de persoonlijke en/of vertrouwelijke informatie die wordt verschaft en/of verkregen vertrouwelijk wordt behandeld. PlayX Performance Training gebruikt deze gegevens slechts om de overeenkomst zo snel en goed mogelijk uit te voeren. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw voorafgaande toestemming. PlayX Performance Training zal uw persoonlijke en/of vertrouwelijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van de overeenkomst. Onze medewerkers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de persoonlijkheid en/of vertrouwelijkheid van uw informatie te respecteren.

Hoofdstuk 9. Portretrecht en beeldmateriaal

 1. De deelnemer van de outdoor trainingen verleent bij voorbaat toestemming aan PlayX Performance Training voor openbaarmaking van, tijdens of rond de training gemaakte foto’s en beeldmateriaal en dergelijke, waarop de deelnemer/deelnemend bedrijf zichtbaar is.
 2. PlayX Performance Training houdt zich het recht voor om beeldmateriaal, dat door een deelnemer of derde partij gemaakt is tijdens de training, zelf te publiceren in welk medium dan ook zonder daarbij de eigenaar of bron te vermelden.